PHP是如何实现微信H5支付的

文章热词:PHP,微信H5支付

日期:2019-04-16 09:37 by admin 1755 1 收藏
我要分享

摘要:用户下单时选择微信支付,商户进行业务逻辑处理并调用微信统一下单接口,微信H5交易类型为:trade_type=MWEB,调用下单接口成功时,微信会返回包含支付跳转URL等相关参数...

开发前配置

进行代码接入前,需在微信后台填写授权回调域名,此域名必须经过ICP备案

开发主要流程

正式开发

接口请求参数

以上便是H5支付下单所需要的参数

签名生成

代码:

/**
  * 组建签名
  * @param array $params 请求参数
  * @param string $key 秘钥
  */
public function genSign($params, $key)
{
    foreach ($params as $k=>$v) {
        if (!$v) {
            unset($params[$k]);
        }
    }
    ksort($params);
    $paramStr = ;
    foreach ($params as $k => $v) {
        $paramStr = $paramStr . $k . = . $v . &;
    }
    $paramStr = $paramStr . key=.$key;
    $sign = strtoupper(md5($paramStr));
    return $sign;
}

发起请求

将参数转为XML数据,即可发起请求
将数组转为XML代码:

/**
  * 将数组转为XML
  * @param array $params 支付请求参数
  */
public function array_to_xml($params)
{
    if(!is_array($params)|| count($params) <= 0) {
        return false;
    }
    $xml = "<xml>";
    foreach ($params as $key=>$val) {
        if (is_numeric($val)) {
            $xml.="<".$key.">".$val."</".$key.">";
        } else {
            $xml.="<".$key."><![CDATA[".$val."]]></".$key.">";
        }
    }
    $xml.="</xml>";
    return $xml;
}

请求代码:

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $params);
$return = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return $return;

微信返回的是XML数据:

<xml><return_code><![CDATA[SUCCESS]]></return_code>
<return_msg><![CDATA[OK]]></return_msg>
<appid><![CDATA[wxdded766660f9b840]]></appid>
<mch_id><![CDATA[1516216351]]></mch_id>
<device_info><![CDATA[100]]></device_info>
<nonce_str><![CDATA[2DUN2i2pGnlC6vDi]]></nonce_str>
<sign><![CDATA[95CEA831D598299097A32D8FEEC6BDEF]]></sign>
<result_code><![CDATA[SUCCESS]]></result_code>
<prepay_id><![CDATA[wx22194530678545eb3713f2f10724143329]]></prepay_id>
<trade_type><![CDATA[MWEB]]></trade_type>
<mweb_url><![CDATA[https://wx.tenpay.com/cgi-bin/mmpayweb-bin/checkmweb?prepay_id=wx22194530678545eb3713f2f10724143329&package=87106983]]></mweb_url>

return_code为SUCCESS代表支付请求成功;
mweb_url则为支付跳转页,此时客户端通过mweb_url已经可以调起微信支付

中间页处理

在得到微信返回的mweb_url参数后,可在服务端进一步获得deepLink
代码:

/**
 * 获取微信支付中间页deepLink参数
 * @param string $url 微信返回的mweb_url
 * @param string $ip 用户端IP
 */
public function getDeeplink(string $url, string $ip)
{
    $headers = array("X-FORWARDED-FOR:$ip", "CLIENT-IP:$ip");
    ob_start();
    $ch = curl_init();
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_HTTPHEADER , $headers );
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_REFERER, "pay.o9di.cn");
    curl_setopt( $ch, CURLOPT_HEADER, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; OPPO R11s Build/MMB29M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/55.0.2883.91 Mobile Safari/537.36);
    curl_exec($ch);
    curl_close ($ch);
    $out = ob_get_contents();
    ob_clean();
    $a = preg_match(/weixin://wap.*/,$out, $str);
    if ($a) {
        return substr($str[0], 0, strlen($str[0])-1);
    } else {
        return ;
    }
}

weixin://wap/pay?prepayid%3Dwx22201221074146ac747121890095299503&package=2656135616&noncestr=1542888966&sign=e31dbc2d1231708ff8a982b15a6c7646

即为得到的deepLink值,客户端也可以通过此值直接调起支付

上一篇:PHP是如何实现微信扫码支付的

下一篇:微信支付退款操作


评论

-->