php使用curl并发减少后端访问时间的方法

文章热词:php,curl并发

日期:2019-06-11 09:04 by admin 1505 0 收藏
我要分享

摘要:在我们平时的程序中有时候会出现同时访问几个接口的情况,我们都是用curl进行访问,而这种访问一般都是单个、顺序访问的。那么问题来咯,假如有3个接口,每个接口耗时500毫秒,这样三个接口就要花费1500毫秒了,这个问题很严重,严重影响了页面访问速度。

解决问题

有没有可能并发访问来提高速度呢?今天就简单的说一下,利用 curl并发来提高页面访问速度

看看单个,顺序curl访问方式以及耗时统计

<?php
function curl_fetch($url, $timeout=3){
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, $timeout);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  $data = curl_exec($ch);
  $errno = curl_errno($ch);
  if ($errno>0) {
    $data = false;
  }
  curl_close($ch);
  return $data;
}
function microtime_float(){
  list($usec, $sec) = explode(" ", microtime());
  return ((float)$usec + (float)$sec);
}
$url_arr=array(
   "taobao"=>"http://www.taobao.com",
   "sohu"=>"http://www.sohu.com",
   "sina"=>"http://www.sina.com.cn",
   );
 $time_start = microtime_float();
 $data=array();
 foreach ($url_arr as $key=>$val)
 {
   $data[$key]=curl_fetch($val);
 }
 $time_end = microtime_float();
 $time = $time_end - $time_start;
 echo "耗时:{$time}";
?>

以上代码运行结果如下:耗时:0.614秒  显然这是不可取的。来看看并发的效果

curl并发访问方式以及耗时统计

<?php
function curl_multi_fetch($urlarr=array()){
  $result=$res=$ch=array();
  $nch = 0;
  $mh = curl_multi_init();
  foreach ($urlarr as $nk => $url) {
    $timeout=2;
    $ch[$nch] = curl_init();
    curl_setopt_array($ch[$nch], array(
    CURLOPT_URL => $url,
    CURLOPT_HEADER => false,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_TIMEOUT => $timeout,
    ));
    curl_multi_add_handle($mh, $ch[$nch]);
    ++$nch;
  }
  /* wait for performing request */
  do {
    $mrc = curl_multi_exec($mh, $running);
  } while (CURLM_CALL_MULTI_PERFORM == $mrc);
  while ($running && $mrc == CURLM_OK) {
    // wait for network
    if (curl_multi_select($mh, 0.5) > -1) {
      // pull in new data;
      do {
        $mrc = curl_multi_exec($mh, $running);
      } while (CURLM_CALL_MULTI_PERFORM == $mrc);
    }
  }
  if ($mrc != CURLM_OK) {
    error_log("CURL Data Error");
  }
  /* get data */
  $nch = 0;
  foreach ($urlarr as $moudle=>$node) {
    if (($err = curl_error($ch[$nch])) == ) {
      $res[$nch]=curl_multi_getcontent($ch[$nch]);
      $result[$moudle]=$res[$nch];
    }else{
      error_log("curl error");
    }
    curl_multi_remove_handle($mh,$ch[$nch]);
    curl_close($ch[$nch]);
    ++$nch;
  }
  curl_multi_close($mh);
  return $result;
}
$url_arr=array(
   "taobao"=>"http://www.taobao.com",
   "sohu"=>"http://www.sohu.com",
   "sina"=>"http://www.sina.com.cn",
   );
function microtime_float(){
  list($usec, $sec) = explode(" ", microtime());
  return ((float)$usec + (float)$sec);
}
$time_start = microtime_float();
$data=curl_multi_fetch($url_arr);
$time_end = microtime_float();
$time = $time_end - $time_start;
echo "耗时:{$time}";
?>

运行后的结果:耗时:0.316秒  很明显,时间减少了一半

上面是一个例子,我们在开发中对接接口的时候经常会遇到,所以在关于php性能方面,这类问题还是要引起关注的!

上一篇:涂磊-明明是你无能,却总怪我拜金

下一篇:php实现地址自动识别


评论

-->